Co robimy?

Naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Reali­zujemy ją poprzez edu­kację pro-life i pomoc cha­ry­ta­tywną.

Edukacja

Pozy­tywny przekaz pro-life dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych

Konkursy

Zdrowa rywa­li­zacja pro-life dla przed­szko­laków, mło­dzieży i stu­dentów

Niepełnosprawność

Wsparcie dla rodziców wycho­wu­jących nie­peł­no­sprawne dzieci

Samotne mamy

Pomoc orga­ni­za­cyjna i finansowa dla samotnych matek (i ojców)

Projekt LIFE

Zachęcamy do oglą­dania na naszym kanale YouTube „Projekt LIFE”. To seria krótkich filmów edu­ka­cyjnych poru­sza­jących różne zagad­nienia doty­czące życia czło­wieka od momentu poczęcia do natu­ralnej śmierci. Poprzez krótkie filmy pra­gniemy bez­po­średnio reali­zować naszą misję, którą jest edu­kacja w zakresie obrony życia ludz­kiego.

W filmach poru­szamy tematy ważne i aktu­alnie takie jak in-vitro, napro­tech­no­logia, aborcja, rozwój dziecka w łonie matki, dia­gnoza pre­na­talna czy euta­nazja. „Projekt LIFE” to również idealny materiał do kształ­to­wania postaw pro-life wśród mło­dzieży.

Zapra­szamy do oglą­dania!

Nasze inicjatywy

Nasze ini­cjatywy

Podpisz apel o pomoc dla niepełnosprawnych

Kon­sty­tucja Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej nakazuje prawną ochronę życia. Cie­szymy się, że 22 paź­dziernika Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny utrzymał obo­wią­zującą od 23 lat linię orzecz­niczą w tej sprawie. Jednak prawny nakaz posza­no­wania życia czło­wieka od poczęcia to zde­cy­do­wanie za mało.

Nasze ini­cjatywy

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z uznaniem i wdzięcz­nością przyjęło wyrok Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego stwier­dzający nie­zgodność z Kon­sty­tucją Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej zapisów ustawy o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży, przy­zwa­la­jących na uśmier­canie nie­na­ro­dzonych dzieci, u których podej­rzewa się chorobę czy nie­peł­no­sprawność.

Nasze ini­cjatywy

Kartki świąteczne na Boże Narodzenie 2020

Sza­nowni Państwo! Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od wielu lat roz­pro­wadza kartki świą­teczne. W ten sposób zachęcamy do pod­trzy­my­wania pięknego zwy­czaju,

Wiadomości

Wia­do­mości

Trybunał Konstytucyjny za życiem

Aborcja euge­niczna jest nie­zgodna z kon­sty­tucją! Tak orzekł Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny w pełnym składzie. Dziś czas na kolejny krok, aby zapewnić odpo­wiednią opiekę każdemu dziecku rodzącemu się z poważną chorobą.

Wia­do­mości

Rzecznik Praw Dziecka przeciw aborcji eugenicznej

Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka wsparł wniosek posłów o uznanie aborcji euge­nicznej za nie­zgodną z Kon­sty­tucją: „Popieram wniosek grupy posłów na Sejm IX kadencji złożony w dniu 19 listopada 2019 r. i wnoszę o wydanie przez Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny orze­czenia stwier­dza­jącego nie­zgodność z Kon­sty­tucją RP prze­pisów będących przed­miotem kon­troli okre­ślonym w petitum tego wniosku”.

naj­pierw-dia­gnoza-potem-leczenie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzięki napro­tech­no­logii jesteśmy dużą i szczę­śliwą rodziną – mówią Anna i Maciej. Ich droga do szczęścia nie była jednak łatwa.

580 gramów

580 gramów

W historii Mar­cinka zupełnie zwy­czajne wyda­rzenia splatają się z cudami, a miłość i ludzka życz­liwość z brakiem empatii i bru­talnymi, lekar­skimi komen­ta­rzami. Dlatego rodzice chłopca często powta­rzają: „Gdyby nie Pan Bóg…”.

Razem damy radę Razem damy radę

Razem damy radę

Było mi tak ciężko, że patrzyłam nie­przy­tomnie w okno i marzyłam o końcu świata – wyznaje Iwona. Aż Zosia skoń­czyła rok i po raz pierwszy się do mnie uśmiechnęła. „Długo kazałaś nam na siebie czekać, córeczko” – powie­dział Dominik.

Serce z książki

Serce z książki

Dla nie­których lekarzy serce Ani było tak bez­war­to­ściowe, że zasłu­giwało jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spo­tkanie lekarza, który podejmie się ope­racji. Drugi to fakt, że ope­racji jednak nie będzie…

Historia o Karolu Historia o Karolu

O Karolu, który urodził się dwa razy

Każdego roku w Polsce ok. 11 tysięcy par słyszy nie­po­myślną dia­gnozę pre­na­talną dla swojego dziecka. Są prze­rażeni. Nie wiedzą, co będzie dalej.

Drugie imię Kasi

Drugie imię Kasi

Wygrała olim­piadę filo­zo­ficzną, skoń­czyła dwa kie­runki studiów, pisze dok­torat o war­tości życia w bio­etyce. Potrafi pływać, gra w tenisa sto­łowego. Pro­wadzi blog, pisze powieść. Ma sym­patię i planuje ślub. Szkoda, gdyby jej nie było.

Dzieci czekają na miłość

Dzieci czekają na miłość

– Skąd się u was biorą dzieci? – pewnego dnia czte­ro­letnia Marysia zapytała ciocię Beatę. – Czasem dziecko rośnie w brzuchu nie u tej mamy, u której powinno – odpo­wie­działa ciocia. – Potem się rodzi i trafi a do nas, a my szukamy praw­dziwej mamy.

Dzieci czekają na miłość

Robimy, co możemy

Trudne były dia­gnoza oraz zasko­czenie. Olka jest naszym pierwszym dzieckiem… Tak, to było trudne, ale naj­większym mojego wyzwaniem macie­rzyństwa jest wycho­wanie dzie­ciaków na dobrych ludzi.

Czytelnia

Dramat aborcji

Śmiertelne oszustwo

Fał­szo­wa­liśmy sondaże i dane na temat pod­ziemia abor­cyjnego, kła­ma­liśmy o początku życia czło­wieka i dzie­li­liśmy kato­lików na „otwartych” i „hie­rarchię”. Tak wygra­liśmy aborcję w USA – wyznał kiedyś nawrócony aborter. Teraz ame­ry­kański wzór obser­wujemy na polskim podwórku.

Przed poczęciem

Wyznaczanie dni płodnych

Dni płodne są związane z wystę­po­waniem prze­zro­czy­stego, bardzo roz­cią­gliwego i dającego odczucie śli­skości śluzu. Warto jednak wie­dzieć, że u więk­szości kobiet także śluz

Wokół sek­su­al­ności

Działanie spirali antykoncepcyjnej

Spirala nie dopuszcza do zagnież­dżenia dziecka w jamie macicy, co powoduje jego obumarcie. Ma więc dzia­łanie wcze­sno­po­ronne. Wkładka doma­ciczna, zwana także

Przed poczęciem

Czy metody naturalne są dla każdego?

Metody Roz­po­zna­wania Płod­ności można sto­sować w rożnych sytu­acjach: gdy marzy się o dziecku, gdy pragnie się odłożyć poczęcie, a także wówczas gdy występują pro­blemy z płod­nością.

Przed poczęciem

Skuteczność metod rozpoznawania płodności

Roz­ma­wiając o Metodach Roz­po­zna­wania Płod­ności (MRP), często słyszę, że pary oba­wiają się, iż nie są one sku­teczne, jeżeli używa się ich w celu odkła­dania poczęcia. Czy te lęki są oparte na faktach?

Przed poczęciem

Jakie badania warto wykonać przed ciążą?

Przed zaj­ściem w ciążę warto zadbać o swoje zdrowie i wykonać badania pro­fi­lak­tyczne wyklu­czające różne zagro­żenia dla zdrowia dziecka. Pla­nując ciążę, marzymy o ślicznym,